Ceník pronájmu a služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM PROSTOR A ZAJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

Tyto obchodní podmínky ve smyslu §1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Odběratelem a just4you s.r.o. o pronájmu zasedacích či konferenčních prostor ve vzdělávacím centru just-home (dále jen „Podmínky“), a vymezují jejich vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se smlouvou.

 

 

 1. Definice pojmů

1.1. V podmínkách budou mít níže uvedené výrazy význam, nebude-li uvedeno jinak:

 • Termínem „Smlouva“ se rozumí smlouva uzavřená na základě Objednávky Odběratele. Přílohou této smlouvy jsou tyto Podmínky. Odběratel souhlasí, že se s obsahem Podmínek před podpisem Smlouvy řádně seznámil a že jim rozumí.
 • Termínem „Objednávka“ se rozumí potvrzení nabídky služeb v konkrétních termínech za předem sjednanou cenu, včetně obeznámení se s cenou doplňkových služeb. Objednávku písemnou formou (emailem) zasílá Klient.
 • Termínem „Klient“ se rozumí osoba jednající se společností just4you s.r.o. jako zástupce Odběratele ve věci rezervace prostor vzdělávacích centra just-home.
 • Termínem „Ceník“ se rozumí Ceník užívání prostoru a služeb společnosti just4you s.r.o. ve vzdělávacím centru just-home.
 • Termínem „Odběratel“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž fakturační údaje jsou použity pro fakturaci
 • Termínem „just4you“ se rozumí společnost just4you s.r.o., IČ 25434420, se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 1, Praha 3 – Vinohrady 130 00
 • Termínem „JUST-HOME“ nebo též „Centrum“ se rozumí prostory vzdělávacího centra na adrese Šrobárova 13, 130 00 Praha 3 a náměstí Jiřího z Lobkovic 2246/8 Praha 3, 130 00. Do tohoto Centra je rovněž možný vstup z ulice Slezská.

 

 

 1. Všeobecné informace

2.1. Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky, za nichž just4you s.r.o., sídlem v Soběhrdech 26, poskytuje krátkodobý pronájem školicích místností vzdělávacího centra JUST-HOME na adrese Šrobárova 2195/13, Praha 3 a náměstí Jiřího z Lobkovic 8, Praha 3.

2.2. Společnost just4you poskytuje krátkodobý pronájem převážně pro účely školení, prezentací, pohovorů, obchodních jednání, firemních porad, meetingů, assessment a development center, pořádání seminářů, vernisáží a výstav, koučinku a setkávání lidí, které jsou ve shodě s principy provozu školícího centra. V souladu s tím, si pronajímatel vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout konkrétní objednávku. Klient je povinen pravdivě informovat pronajímatele o účelu pronájmu a tento schválený účel dodržet. V případě porušení tohoto ustanovení si vyhrazuje just4you právo pronájem ukončit s okamžitou platností. Společnost just4you se distancuje od pořádání politických nebo náboženských akcí.

2.3. Klient se zavazuje dodržovat tyto Podmínky, zasláním objednávky výslovně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil a přijímá je ve všech jeho důsledcích. Klient se zároveň zavazuje dodržovat pokyny pronajímatele k používání svěřené techniky a vybavení prostor. Zejména je povinen dbát pokynů vedoucích k ochraně zdraví, zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.

2.4. Pronájem prostor začíná a končí v časech uvedených na objednávce. Časy uvedené na objednávce znamenají časy poskytnutí pronájmu a nikoli časy zahájení a ukončení akce pořádané klientem.

2.5. Všechny prostory určené k pronájmu, včetně podmínek využívání technického vybavení prostorů, jsou uvedeny aktuálně na webových stránkách spravovaných just4you  www.just-home.cz

 

 1. Způsob uzavření obchodní smlouvy

3.1. Objednávka prostor a služeb se provádí těmito způsoby:

  1. Emailem odeslaným na adresu info@just-home.cz
 1. Vyplněním formuláře na webu http://www.just-home.cz/kontakt

Objednávka se považuje za potvrzenou a závaznou zasláním potvrzujícího emailu ze strany just4you. Klient může Objednávku částečně nebo zcela zrušit v rámci platných storno podmínek.

 

 1. Ceny

4.1. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (korunách českých bez daně z přidané hodnoty). Aktuální ceny pronájmů a doplňkových služeb jsou vždy zveřejněny jako Ceník na webové stránce http://www.just-home.cz/cenik-pronajmu-a-sluzeb/  a jsou závazné.

 

 1. Platební podmínky

5.1. Objednavatel  se zavazuje uhradit  cenu za  pronájem včetně dalších sjednaných služeb a DPH v zákonem stanovené výši. Klient je povinen uhradit cenu ve smluveném termínu.

5.2. Just4you vystaví objednavateli fakturu do 5 dnů po skončení pronájmu a dodání služeb. Tuto odešle emailem na adresu Objednavatele. Splatnost faktury činí 14 dnů od zdanitelného plnění, není-li sjednáno jinak.

5.3. Platba probíhá převodem na účet č. 247726137/0300, kdy číslo faktury souhlasí s variabilním symbolem. Ve specifických případech je just4you oprávněno po Odběrateli požadovat zálohovou platbu, nebo úhradu celé částky předem.

5.4. Pro případ, že Odběratel čerpá služby v širším rozsahu, než je stanoveno v potvrzené Objednávce, souhlasí s tím, že ve faktuře bude vyúčtováno faktické množství a rozsah Odběratelem vyčerpaného plnění dle Ceníku platného v době potvrzení objednání, a že tyto se zavazuje uhradit.

 

 1. Storno podmínky

6.1. Odběratel je povinen žádat o zrušení Objednávky e-mailem, nebo telefonicky, společnost just4you je povinna potvrdit přijetí zrušení Objednávky e-mailem na e-mailovou adresu Klienta. Potvrzení bude rovněž obsahovat uvedení storno poplatku, bude-li uplatnitelný. Za termín zrušení bude brán termín žádosti Klienta.

6.2. V případě storna ze strany Klienta:

 • více než 14 dní před termínem akce: nebude účtován storno poplatek
 • 8 – 14 dní před termínem akce: storno poplatek činí 25% ceny za pronájem
 • 3 – 7 dní před termínem akce: storno poplatek činí 50% ceny za pronájem
 • méně než 3 dny před termínem akce: storno poplatek činí 100% ceny za pronájem
 • 24 hod a méně před termínem akce: storno poplatek činí 100% ceny za pronájem + 50% ceny za objednané občerstvení

Klient, odesláním Objednávky souhlasí se storno podmínkami.

 

 1. Práva a povinnosti Odběratele a Klienta

7.1. Za účelem řádného poskytování služeb centra JUST-HOME, je Klient povinen zejména:

 • spolupracovat s Centrem tak, aby nebyla narušena práva ostatních návštěvníků,
 • poskytnout veškeré informace nezbytné pro náležité poskytování služeb ze strany just4you,
 • dodržovat pravidla chování tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a pověst osob nacházejících se v prostorech Centra,
 • informovat just4you o skutečnostech, které mohou mít negativní vliv na poskytování služeb Centra,
 • přiměřeně chránit své osobní věci v prostoru Centra,
 • počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo majetku Centra nebo třetích osob, zejména neprodleně informovat o případných hrozících škodách.
 • dodržování aktuálních nařízení pro uspořádání akce v souvislosti s COVID-19

7.2 Odběratel je odpovědný za jakoukoliv škodu, které utrpí Centrum v důsledku porušení výše uvedených povinností Odběratele a Klienta.

7.3. Škody, které způsobí Klient nebo kterýkoliv z účastníků a návštěvníků pohybujících se v jím pronajatých prostorách, uhradí Klient v plném rozsahu v termínu předepsaném spolu s ušlým ziskem za období odstraňování případných škod.

7.4. Klient není oprávněn vpouštět do prostor Centra jiné osoby než ty, které jsou účastníky jeho akce a vstupují výhradně do prostor, které jsou předmětem jeho pronájmu. Klient je odpovědný za veškeré škody způsobené zanedbáním této podmínky, tj. vpuštěním cizí osoby do objektu.

7.5. Odběratel má právo být včas a vhodným způsobem informován o změně těchto Podmínek a Ceníku pronájmu a služeb centra JUST-HOME.

 

 1. Odškodnění

8.1. Odběratel se zavazuje uhradit majetkovou újmu, která vznikne společnosti just4you s.r.o. v důsledku hrubého porušení Práv a povinností Odběratele a Klienta. V případě vymáhání pohledávek je Odběratel povinen uhradit společnosti just4you veškeré náklady s tím spojené.

 

 1. Omezení odpovědnosti

9.1. Odběratel bere výslovně na vědomí, že společnost just4you s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za:

 • škodu způsobenou Odběrateli anebo Klientovi jednáním třetích stran,
 • jednání třetích stran, které znemožní nebo zpozdí poskytování služeb Odběrateli, zejména nedodržení smluvních povinností externích dodavatelů (např. výpadek elektřiny, internetu, dodávek vody, topení apod.), jestliže just4you učinilo s přihlédnutím k okolnostem opatření potřebné k odvrácení škody či k jejímu zmírnění,
 • ztrátu nebo zničení věcí Odběratele, které nebyly uloženy na místě k tomu určeném, ztrátu výnosů, obchodních příležitostí, zisků, ani jiné související škody či ztráty vzniklé jednáním Odběratele v prostoru centra JUST-HOME,
 • věci odložené na pracovních stolech ponechané bez dozoru.

 

 1. Ostatní ujednání

10.1. Odpovědný pracovník just4you s.r.o. předá nájemci v domluvený čas  před  začátkem akce pronajímané prostory včetně technického vybavení.

10.2. Odběratel je oprávněn využívat pouze prostory, které jsou předmětem nájmu. Po skončení akce  je nájemce povinen předat pronajímané prostory zpět odpovědnému pracovníkovi just4you s.r.o. v takovém stavu, v jakém tyto převzal. Případné škody na vybavení pronajímaných prostor a zapůjčené technice, ke kterým dojde v době nájmu, hradí nájemce.

10.3. V celém centru JUST-HOME je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. Objednávka spotřebitele je archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

11.2. Zákazník dává společnosti just4you s.r.o. uvedením svých údajů na Objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle 480/2001 Sb. Tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou. Společnost just4you s.r.o. zaručuje, že data zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití a nebudou poskytnuta třetím osobám.

11.3. Společnost just4you si vyhrazuje právo v souladu s §1752 občanského zákoníku právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky. V takovém případě je povinna oznámit Odběrateli novou verzi Podmínek nejméně 1 měsíc přede dnem jejich účinnosti, a to zasláním nové verze na e-mailovou adresu Odběratele nebo zveřejněním na webových stránkách www.just-home.cz. Odběratel má právo tyto změny odmítnout emailovým sdělením na adresu info@just-home.cz. V případě, že Odběratel změny v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním podmínek.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.5. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 11. 2017.

 

just4you s.r.o.; IČ 25434420; DIČ CZ25434420

 

 

VLASTNÍ CATERING – ZAPŮJČENÍ VYBAVENÍ KUCHYNĚ A NÁDOBÍ 

malá akce do 10 lidí    500 Kč

střední akce do 20 lidí    800 Kč

větší akce do 30 lidí    1 000 Kč

 

NÁPOJE – FAKTURACE DLE SPOTŘEBY 

MALÝ CATERING PRO SKUPINY – CENA 260 Kč/os

1x káva

1x čaj

chlebíček s domácí pomazánkou

sendvič šunka & sýr / veg. verze

voda v karafách

 

VELKÝ CATERING PRO SKUPINY – CENA 330 Kč/os

neomezená káva

neomezený čaj

2x domácí limonáda 0,4l

chlebíček s domácí pomazánkou

sendvič šunka & sýr / veg. verze

ochucená voda v karafách

dezert – bábovka / perník /bublanina

ovocná mísa

  

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

flipchart papír    6 Kč/ list

flipchart papír role 25 listů    120 Kč / role

fix na whiteboard    zdarma

fix na flipchart    zdarma

 

TECHNIKA

dataprojektor    zdarma

promítací plátno    zdarma

bezdrátový mikrofon    zdarma

bezdrátový náhlavní mikrofon    zdarma

reproduktoty k PC    zdarma

reproduktor a zesilovač pro bezdrátové mikrofony    zdarma

flipchart    zdarma

whiteboard tabule    zdarma

LCD s HDMI kabelem    zdarma

notebook    zdarma

wi-fi    zdarma

 

USKLADNĚNÍ

parkování bicyklů pod uzamčením    zdarma

 

Vytvořením objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami.

Kontakt

Jan Just
Manažer center
info@just-home.cz
+420 774001077 (9-17h)

Pro účastníky

Podrobné informace jak se k nám dostat nebo kam si zajít na oběd najdete zde.

Jsme online